94786d2bec5b38b21288ec31318c03a17db0045d.jpg_1200x630.jpg
Screen Shot 2019-01-31 at 12.53.28 PM.png
 hair. Sara Rose. makeup. Sara Rose.

hair. Sara Rose.

makeup. Sara Rose.

 hair. Michael Gibson. makeup. Sara Rose. photography. Cheyenne Shamei. 

hair. Michael Gibson.

makeup. Sara Rose.

photography. Cheyenne Shamei. 

 Hair. Calvyn Cass

Hair. Calvyn Cass

 Hair. Sara Rose Makeup. Sara Rose Photography. Cheyenne Shamei

Hair. Sara Rose

Makeup. Sara Rose

Photography. Cheyenne Shamei

 Hair. Calvyn Cass Makeup. Sara Rose Photography. Whitney Krutzfeldt 

Hair. Calvyn Cass

Makeup. Sara Rose

Photography. Whitney Krutzfeldt 

CourtneyandMattWedding_PoetsCove_WhitneyKrutzfeldtPhotography_583.jpg
CourtneyandMattWedding_PoetsCove_WhitneyKrutzfeldtPhotography_1154.jpg
 Hair. Calvyn Cass Makeup/Styling. Sara Rose Photography. Jamie Mann

Hair. Calvyn Cass

Makeup/Styling. Sara Rose

Photography. Jamie Mann

SaraCal2.jpg
SaraCal3.jpg
SaraCal4.jpg
SaraCal5.jpg
 hair. Michael Gibson makeup. Sara Rose photography. Cheyenne Shamei

hair. Michael Gibson

makeup. Sara Rose

photography. Cheyenne Shamei

LUC.jpg
 Hair. Calvyn Cass Makeup. Sara Rose Photography. Jamie Mann

Hair. Calvyn Cass

Makeup. Sara Rose

Photography. Jamie Mann

cal.sara1.jpg
w1.jpg
calsara2.png
Tira.jpg
15_NH_K_Cuvas_03.jpg.jpg
15_BC_K_Yoshida_01.jpg.jpg
15_MH_M_Gibson_02.jpg.jpg
15_MH_M_Gibson_01.jpg.jpg